The Supper Table / Etenstafel S5 E05

349 Views

Malachi 4:6 We read in Malachi: “What does it profit a man if he gains the whole world and he loses his soul?” I want to say: “...loses his family.” The devil just keeps making that treadmill go faster and faster until eventually you are going to fall off. You need to have time to go and sit at the dinner table. Well, you see, when you sit at the table to eat, that is when you talk. The biggest challenge for every family is communication, especially when your children are teenagers. Talk to them about God. I pray that the Word would become a living person in everybody’s home.

Maleagi 4:6 Ons lees in Maleagi: “Wat baat dit ‘n man dat hy die hele wêreld win en sy siel verloor?” Ek wil sê: “...en sy gesin verloor?” Die duiwel hou net aan om daardie trapmeul al hoe vinniger en vinniger te laat draai, totdat jy uiteindelik afval. Julle het tyd nodig om aan die etenstafel te gaan sit. Want, jy sien, dit is waar julle as ‘n gesin met mekaar praat. Die grootste uitdaging vir enige gesin is kommunikasie. Veral as jou kinders tienderjariges is. Praat met hulle oor God. Ek bid dat die Woord ‘n lewende persoon in elke huishouding mag word.