Angus Buchan - Koringaar Channel

0 Subscribers

 • What to watch next

  00:24:00
  650 Views . 09 May 2020
  00:24:00
  350 Views . 09 May 2020
  00:24:00
  307 Views . 09 May 2020
  00:24:00
  235 Views . 09 May 2020
 • Videos  

  • 00:24:00

   In this first part of this two part message, Angus speaks to us today about something which is close to his heart. Only knowing Jesus as your personal Lord and Savior will fill you with the peace that you long for. The most important thing in a persons life, is that they meet with God. We are talking about eternal life. Romans 1:16 "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek."

  • 00:24:00

   Johannes 19:38 Josef van Arimathea, ja, hy was ‘n dissipel – ‘n dissipel in die geheim. Hy het vir Pontius Pilatus toestemming gaan vra om Jesus se Liggaam van die Kruis af te haal. Hy het ‘n groot kans gevat. Hulle kon hom gearresteer het, hom doodgemaak het omdat hy erken het dat hy ‘n vriend van Jesus was. Hy kon sy reputasie verloor, sy besigheid, om die waarheid te sê, alles verloor. Jesus het al die pad vir jou en my gegaan. Die vraag is nou, hoe ver is jy bereid om vir Hom te gaan in hierdie laaste dae?

   John 19:38 Joseph of Arimathea, yes, he was a disciple – a secret disciple. He asked Pontius Pilate for permission to take the body of Christ away to be buried. He took a tremendous chance. He could have been arrested and killed for admitting to be a friend of Jesus. He could have lost his reputation, his business, in fact, everything. When Jesus went the whole way for you and me, the question is, how far are you and I prepared to go for Him in these last days? Find out more about Shalom Ministries today: https://www.angusbuchan.co.za Connect with us on social media:

   Facebook https://www.facebook.com/UncleAngus/

   Twitter https://twitter.com/angusbuchan

   Instagram https://www.instagram.com/angusbuchan/

   This video may have used music by Joe Niemand: https://music.apple.com/za/album/a-ne...

    

  • 00:24:00
   Voice of God S5 E02 / Stem van God /
   307 Views . 09 May 2020

   Matthew 1:20 My dear Friends, to obey God will save you a lot of headaches. To obey God is better than to keep saying: “Lord, I am sorry.” We need to take caution. We need to take heed of The Holy Spirit. We say at Shalom: “If in doubt, don’t.” A blessing from God doesn’t happen automatically. Getting a blessing from God comes from listening to the Word of God and obeying Him. All that God asks from you and me is to have ‘faith and obedience’. 

   Mattheus 1:20 Liewe Vriende, om God te gehoorsaam, gaan vir jou baie probleme spaar. Luister liewer na Hom as om die hele tyd te moet sê: “Vader, vergewe my.” Ons moet ag slaan op die leiding van die Heilige Gees. Ons sê by Shalom: “As jy twyfel, moenie dit doen nie.” Seën kom nie sommer vanselfsprekend nie. Maar as jy gehoorsaam is, sal jy geseën word. Al wat God van ons vra, is om in Hom te glo en Hom te gehoorsaam.

  • 00:24:00
   The Supper Table / Etenstafel S5 E05
   350 Views . 09 May 2020

   Malachi 4:6 We read in Malachi: “What does it profit a man if he gains the whole world and he loses his soul?” I want to say: “...loses his family.” The devil just keeps making that treadmill go faster and faster until eventually you are going to fall off. You need to have time to go and sit at the dinner table. Well, you see, when you sit at the table to eat, that is when you talk. The biggest challenge for every family is communication, especially when your children are teenagers. Talk to them about God. I pray that the Word would become a living person in everybody’s home.

   Maleagi 4:6 Ons lees in Maleagi: “Wat baat dit ‘n man dat hy die hele wêreld win en sy siel verloor?” Ek wil sê: “...en sy gesin verloor?” Die duiwel hou net aan om daardie trapmeul al hoe vinniger en vinniger te laat draai, totdat jy uiteindelik afval. Julle het tyd nodig om aan die etenstafel te gaan sit. Want, jy sien, dit is waar julle as ‘n gesin met mekaar praat. Die grootste uitdaging vir enige gesin is kommunikasie. Veral as jou kinders tienderjariges is. Praat met hulle oor God. Ek bid dat die Woord ‘n lewende persoon in elke huishouding mag word.

  • 00:24:00

   Prediker 1:14 Miskien sê jy vandag, Angus, ek het alles gedoen in my lewe en ek het niks om daarvoor te wys nie. Ek het geen vrede nie. Ek het geen blydskap nie. Ek’t nie vervulling in my lewe nie. Die enigste oplossing is om die betekenis van die lewe te vind. Die betekenis van die lewe is nommer een, om God te verheerlik. Nommer twee, om Hom altyd te geniet. God stel nie belang in jou bekwaamheid nie, my Vriend, net in jou beskikbaarheid. Aanbieder: Angus Buchan

   Ecclesiastes 1:14 Synopsis: Maybe you are saying today, Angus, I have done it all and you know something? I have got nothing to show for it. I have no peace. I have no joy. I have no fulfillment in life. The only answer is to find the meaning of life. The meaning of life, number one, is to glorify God. Number two, to enjoy Him forever. God is not interested in your ability my friend, only your availability.

  • 00:24:00

   Gejaag na Wind / Chasing the Wind S4 E06

   Prediker 1:14 Miskien sê jy vandag, Angus, ek het alles gedoen in my lewe en ek het niks om daarvoor te wys nie. Ek het geen vrede nie. Ek het geen blydskap nie. Ek’t nie vervulling in my lewe nie. Die enigste oplossing is om die betekenis van die lewe te vind. Die betekenis van die lewe is nommer een, om God te verheerlik. Nommer twee, om Hom altyd te geniet. God stel nie belang in jou bekwaamheid nie, my Vriend, net in jou beskikbaarheid. Aanbieder: Angus Buchan

   Ecclesiastes 1:14 Synopsis: Maybe you are saying today, Angus, I have done it all and you know something? I have got nothing to show for it. I have no peace. I have no joy. I have no fulfillment in life. The only answer is to find the meaning of life. The meaning of life, number one, is to glorify God. Number two, to enjoy Him forever. God is not interested in your ability my friend, only your availability.

    

  • 00:24:00
   Part S2 E12 Faith / Geloof
   235 Views . 09 May 2020

   Hebreërs 11:1Sinopsis: Hoe kry ‘n mens geloof? Baie maklik. As jy meer geloof wil hê, lees dieBybel meer. Sint Augustine het gesê: “Geloof is om te glo in dit wat jy nie kan sien nie,maar die beloning van geloof, van daardie daad van geloof, is om te sien wat jy glo”.Hebrews 11:1How can one’s faith be increased? Easily. Simply read your Bible more often. St.Augustine said, “Faith is to believe what you cannot see but the reward of that faith,that act of faith, is to see what you believe.

  • 00:24:00

   John 14: 27 Talk is cheap - it's actions that count. We can tell people Jesus is the Way, Jesus isLife – and He is – but if we are short-tempered, arrogant or fearful, why should theywant to follow Jesus? What the world is saying to you and to me today, is: “Don’t tellus about Jesus. Show us Jesus.”

   Johannes 14:27 Soos hulle sê, dade spreek harder as woorde. Ons kan maklik vir mense vertel datJesus die Weg of die Lewe is, maar as jy as Christen kort van draad, hoogmoedig ofvreesbevange is, hoe gaan jy iemand anders oorreed om ‘n Christen te wees? Wattervoorbeeld stel jy? Wat mense eerder wil hê, is dat jy vir hulle sal wys hoe ‘n Christenleef, nie net vir hulle staan en preek nie.

  • 00:24:00

   God says If we are not for Him, we are against Him. We need to make Godly choicesand live life to the full.Revelation 3:16"So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out ofMy mouth."

  • 00:24:00
   Luiheid / Laziness S2 E9
   650 Views . 09 May 2020

   2 Tessalonisense 3:6-10Ek glo niemand is meer selfsugtig as ‘n luiaard nie. Ons moet die werk doen waarvoorGod ons geroep het. As ‘n luiaard nie sy weë verander nie, moet jy niks meer methom te doen hê nie, sê die Bybel. Dis streng, maar dis soos om vir mense wat ‘n invarkhok bly “hamburgers“ te voer. Solank jy hulle bly voer, sal hul daar bly. Ouersmoenie aanhou om vir kinders geld te gee as hul te lui is om te werk nie. Maar weeslief vir hulle en bid vir hulle.2 Thessalonians 3:6-10I don’t think there is anything more selfish than a lazy person.We need to do the workthat God has called us to do. If he will not change his ways, have nothing more to dowith him, the Bible says. Those are stern words. It’s like feeding people hamburgerswhen they are in the pig sty. As long as you feed them, they will stay in the pigsty.Parents also shouldn’t continue to give children money if they are too lazy to work.You are not doing them a favour. Love them and pray for the

  • 00:24:00

   Jesaja 66:8God gebruik nie groot skare mense of reuse organisasies nie. Hy gebruik individue.God soek ‘n man of ‘n vrou wat sy of haar hand sal opsteek en sê: “Here, ek sal gaanwaar U my ook al stuur en ek sal doen wat U my ook al gee om te doen”. En binnekortsal ons die geboorte van ‘n nasie sien gebeur – in een dag. Dis wat Suid-Afrika nodighet - herlewing.Isaiah 66:8God does not use big crowds of people or huge organisations, He uses individuals.God is searching for a man or woman who would put up his or her hand and say:“Lord, I will go wherever You send me and I will do whatever You want me to do”. Andsoon we will witness the birth of a nation – in one day. That is what South Africaneeds, revival

  • 00:24:00
   S2 E3 U Wil / Thy Will
   51 Views . 09 May 2020

   Johannes 17:4 Angus verwys na Jesus se woorde in Getsemane, toe Hy vir sy Vader gesê het: “Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring”. Dit was voor die kruisiging, maar Hy het reeds die besluit geneem om nie sy wil nie, maar sy Vader se wil te laat geskied. Die moeilikste is om die besluit te maak. Wanneer die besluit genéém is, is die stryd reeds gewen. John 17:4 Angus refers to the words of Jesus in Gethsemane, when He said to his Father: “I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do“. That was before the cruxifiction. He has made the decision not to follow His own will, but the will of his Father. The most difficult period, is the period of decision making. Once the decision has been taken, it is finished. The battle has been won.

 • Koringaar is ’n geselsprogram waarin Angus Buchan na almal uitreik – gesinne, enkellopendes en veral jongmense. Hy moedig ons aan om terug te keer na God.

  Koringaar (Ear of Corn) is a talk show where Angus Buchan reaches out to all people everywhere  - families, singles and especially young people where he encourages us to return back to God.  

 • Playlists  

  9 Videos
 • Payment Videos

  Revenue

  $ 0

 • Live Videos  

  No videos found....!